x
Roskamstraat 25A - 9820 Merelbeke
09 230 72 17
Wat wil je vinden?

Privacy

M.&W. DE PAEPE met maatschappelijke zetel te Roskamstraat 25A, 9820 Merelbeke en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondernemingsnummer 0407.044.959 hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen.

Wij willen u door middel van deze Data Protection Notice informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij vragen dat u deze Data Protection Notice aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Via deze link kunt u de volledige tekst van onze Data Protection Notice downloaden.